Obchodní podmínky

společnosti Okna Macek a.s., se sídlem Nádražní 1701, Dubňany, IČ: 26906724, zapsané v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, odd. B, vložka 6522, pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného
na internetové adrese https://eshop.maxiva.cz.

Platnost: od 1. srpna 2023

Ke stažení:

 

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Okna Macek a.s., se sídlem Nádražní 1701, 696 03 Dubňany, IČ: 26906724, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6522, tel. 800 245 245, 518 307 515, e-mail: eshop@maxiva.cz (dále jen „prodávající“), upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění (dále jen „občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“), uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese https://eshop.maxiva.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se vztahují i na případy, kdy kupujícím je právnická osoba či fyzická osoba, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání (dále též jako „podnikatel“). Obchodní podmínky se vztahují i na případy, kdy kupujícím je spotřebitel, přičemž spotřebitelem je fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (dále též jako „spotřebitel“).

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce. Stejně tak veškerá jednání, směřující k uzavření kupní smlouvy a obchodních podmínek, vedou prodávající
a kupující v českém jazyce.

1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Pro uzavřenou smlouvu je však platné znění obchodních podmínek, které se stalo součástí uzavřené smlouvy, ledaže kupující bude se změnou obchodních podmínek souhlasit.

1.5. Na e-shopu prodávající také poskytuje přístup k hodnocení zboží provedené jinými spotřebiteli. Autenticitu takových recenzí zajišťuje a kontroluje prodávající tím, že propojuje hodnocení s konkrétními objednávkami, tudíž v interním systému u každého hodnocení vidí i propojené ID objednávky, a tak je prodávající schopen ověřit a prokázat, že recenze pochází od reálného spotřebitele.

 

2. Zákaznický účet

2.1. Na základě registrace kupujícího, provedené na webové stránce, může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní (dále jen „zákaznický účet“). Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Webové rozhraní obchodu kupujícímu umožňuje provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v zákaznickém účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit zákaznický účet, a to zejména v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.

2.6. Kupující bere na vědomí, že zákaznický účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3. Informace o zboží a cenách a uzavření kupní smlouvy

3.1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží, jeho hlavních vlastností a dostupnosti, jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a souvisejících poplatků s balením zboží, jakož i poplatkům stanoveným zákonem. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

3.2. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží, uvedené ve webovém rozhraní obchodu, platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Zboží je doručováno pouze v rámci České republiky.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu (dále jen jako „objednávka“). Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • informace o ceně,
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží,
 • požadovaném způsobu doručení, místě a době dodání objednávaného zboží,
 • nákladech spojených s dodáním zboží,
 • osobě kupujícího (jméno a příjmení nebo název, bydliště nebo sídlo, telefonní číslo, e-mailovou adresu, IČ, DIČ).

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Po provedení kontroly objednávky kupujícím, prostřednictvím stisku tlačítka „objednat s povinností platby“, je objednávka dokončena. Stiskem tlačítka „objednat s povinností platby“, kupující potvrzuje seznámení se a souhlas s těmito obchodními podmínkami a prohlášením o ochraně osobních údajů. Údaje uvedené kupujícím v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

3.6. Odeslání objednávky se považuje za takové jednání kupujícího, které nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny a způsob doručení zboží, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

3.7. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího, uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Součástí potvrzení bude shrnutí objednávky a tyto obchodní podmínky formou přílohy e-mailové zprávy. Obchodní podmínky ve znění účinném ke dni objednávky, tj. ve znění přiloženém jako příloha potvrzující e-mailové zprávy, tvoří nedílnou součást Smlouvy. Potvrzením objednávky prodávajícím kupujícímu dojde k uzavření kupní smlouvy. V případě, kdy dojde k uzavření kupní smlouvy, vzniká kupujícímu závazek k zaplacení celkové ceny prodávajícímu.

3.8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.10. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu, a to ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho elektronickou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na elektronickou adresu prodávajícího.

3.11. Zboží je kupujícímu dodáno:

 • na adresu určenou kupujícím v objednávce,
 • nebo osobním odběrem v provozovně prodávajícího.

3.12. Povrchy, barvy a imitace dřeva, zobrazené v katalogu e-shopu, jsou pouze orientační z důvodu omezených možností jejich reprodukce v elektronické podobě. Vzorky materiálů jsou k nahlédnutí v na prodejně „Nábytek MAXIVA“ v provozních době uvedené na https://eshop.maxiva.cz.

3.13. Součástí zboží nejsou dekorace a doplňky, vyobrazené na fotografiích v katalogu e-shopu společně s nabízeným zbožím.

 

4. Cena zboží a platební podmínky

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • 4.1.1. v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru zboží v provozovně prodávajícího,
 • 4.1.2. v hotovosti nebo platební kartou při dodání zboží (tzv. na dobírku) na místo určené kupujícím,
 • 4.1.3. bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 162220612/0600, vedený u MONETA Money Bank a.s., který je určen pro platby pouze v českých korunách,
 • 4.1.4. on-line platbou platební kartou prostřednictvím platební brány GoPay,
 • 4.1.5. on-line převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány GoPay,
 • 4.1.6. okamžitou platbou prostřednictvím elektronické peněženky Apple Pay,
 • 4.1.7. okamžitou platbou prostřednictvím elektronické peněženky Google Pay,
 • 4.1.8. prostřednictvím dárkového poukazu MAXIVA,
 • případně jiným způsobem, který je možný zvolit ve webovém rozhraní (v košíku).

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku, jakož i v případě platby platební kartou při převzetí zboží od řidiče, je kupní cena splatná před převzetím zboží. V ostatních případech je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy, kdy zboží v tomto případě bude kupujícímu připraveno k odběru nebo odesláno až po zaplacení celé kupní ceny na účet prodávajícího.

4.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen při úhradě kupní ceny zboží uvést variabilní symbol platby, který bude zaslán s potvrzením objednávky na elektronickou adresu kupujícího. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.5. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu nebo jinou obdobnou platbu, pokud není dále stanoveno jinak. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího je objednáváno zboží, které bylo upraveno dle přání kupujícího, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení §219 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Prodávající je oprávněn, zejména v případě úhrady ceny zboží dle článku 4.1.3. až 4.1.8. obchodních podmínek, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.8. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat a sčítat.

4.9. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím.

4.10. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad (fakturu), který předá kupujícímu při předání zboží. Doklady a faktury budou vystaveny pouze na fakturační adresu, uvedenou v objednávce a částku uvedenou v kupní smlouvě. Jakékoliv dodatečné změny v dokladech a fakturách nejsou možné.

4.11. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

 

5. Nákup a uplatnění dárkových poukazů

5.1. Dárkový poukaz je možné zakoupit pouze v internetovém obchodě v hodnotách v něm uvedených. Počet objednaných poukazů při jednom nákupu není nijak omezen.

5.2. Platnost dárkového poukazu je jeden rok od přijetí platby. Hodnotu dárkového poukazu je možné čerpat pouze v době jeho platnosti.

5.3. Poukaz je možné vyhotovit pouze v tištěné podobě, je možný jeho osobní odběr na výdejním místě nebo zaslání doporučeně prostřednictvím České pošty na korespondenční adresu, uvedenou v objednávce.

5.4. Pokud budou dárkové poukazy objednány spolu s jiným zbožím, je možné provést jejich úhradu spolu s ostatním zbožím, dárkový poukaz ale bude doručen samostatně.

5.5. Dárkový poukaz bude prodávajícím objednateli odeslán až po jeho zaplacení prodávajícímu. Úhradu je možné provést převodem na účet dle údajů k platbě, platební kartou nebo jinou formou bezhotovostní platby, která je na internetových stránkách obchodu uvedena.

5.6. Dárkový poukaz je možné uplatnit pouze v internetovém obchodě MAXIVA na úhradu objednaného zboží. Jeho hodnota bude odečtena od ceny zboží vloženého do košíku.

5.7. Při uplatnění dárkového poukazu na zaplacení vybraného zboží je třeba kliknout na tlačítko „Mám slevový kód“, uvést do příslušného pole v košíku kód dárkového poukazu a kliknout na tlačítko „Přidat“. Bude provedeno automatické ověření čísla poukazu a následně odečtena částka, na kterou byl poukaz vydán.

5.8. Dárkový poukaz není možné čerpat opakovaně, po použití bude kód deaktivován.

5.9. Dárkový poukaz lze uplatnit pouze v rámci jednoho nákupu, nelze ho uplatnit po částech. V jednom nákupu je možné využít pouze jeden poukaz. Doporučujeme vybrat celou hodnotu dárkového poukazu, neboť případný rozdíl v ceně vybraného zboží a hodnotě dárkového poukazu není vratný.

5.10. V případě odstoupení od smlouvy na koupi zboží ve 30-ti denní lhůtě kupujícím, na jehož kupní cenu byl uplatněn dárkový poukaz, pak prodávající vystaví kupujícímu nový dárkový poukaz v původní hodnotě s novým identifikačním kódem s platností jeden rok od vystavení, jenž mu zašle způsobem, jakým mu byl zaslán předchozí dárkový poukaz.

V případě, že je kupující spotřebitel a uzavřel smlouvu na koupi Dárkového poukazu prostřednictvím internetového obchodu, je oprávněn od smlouvy odstoupit ve lhůtě 30 dnů ode dne následujícího po provedení platby, přičemž objednateli bude vrácena částka zaplacená za dárkový poukaz bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení vráceného nepoužitého dárkového poukazu. Platba ceny za vrácený poukaz bude vrácena stejným způsobem, jakým byla uskutečněna jeho úhrada.

K odstoupení od smlouvy může kupující použít vzorový formulář, který je přílohou a nedílnou součástí těchto obchodních podmínek viz. bod 6.6.. a zaslat jej na e-mailovou adresu eshop@maxiva.cz nebo poštou doporučeným dopisem na adresu Okna Macek a.s., Nádražní 1701, 696 03 Dubňany, před uplynutím příslušné doby. Na webové stránce https://eshop.maxiva.cz může kupující rovněž elektronicky vyplnit a odeslat formulář pro odstoupení od smlouvy. Využije-li kupující této možnosti, obratem mu bude zasláno potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od smlouvy.

 

6. Odstoupení od kupní smlouvy

6.1. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodů, které stanoví zákon a tyto obchodní podmínky.

6.2 Kupující, který není spotřebitel, je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodů, které stanoví zákon.

6.3. Kupující, který je spotřebitel, bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

6.4. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6.3. obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do třiceti (30) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Případné odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího musí být prodávajícímu oznámeno písemně, na adresu jeho sídla či provozovny doporučeným dopisem. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat i na adresu elektronické pošty prodávajícího.

6.5. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.

6.6. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující, který je spotřebitel, využít vzorový formulář k odstoupení od kupní smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách (viz. odstavec 14.10). Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře. Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy naleznete na https://eshop.maxiva.cz

Na webové stránce https://eshop.maxiva.cz může kupující rovněž elektronicky vyplnit a odeslat formulář pro odstoupení od smlouvy. Využije-li kupující této možnosti, obratem mu bude zasláno potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od smlouvy.

6.7. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy na adresu Okna Macek a.s., Nádražní 1701, 69603 Dubňany. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Pro vrácení zboží může kupující využít dopravu prodávajícího za cenu 500Kč (cena je za jednu cestu od kupujícího do skladu prodávajícího, bez ohledu na počet kusů vráceného zboží nebo ujetých km).

6.8. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

6.9. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

6.10. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

6.11. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.4. obchodních podmínek kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se kupující seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží, tj. způsobem, jakým by se kupující se zbožím seznamoval v kamenné prodejně. V případě, že kupujícímu prodávající ještě nevrátil cenu, je prodávající oprávněn pohledávku z titulu nákladů započíst na pohledávku kupujícího na vrácení ceny. Zboží musí kupující vrátit prodávajícímu s příslušenstvím a návody, v původním stavu a je-li to možné, v původním obalu.

Při zasílání zboží prostřednictvím přepravce je kupující povinen zabezpečit zboží tak, aby nedošlo k jeho poškození v průběhu přepravy. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.12. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy pokud existují objektivní důvody, proč není možné zboží dodat (zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody spočívající v povaze zboží), z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

6.13. Prodávající může také od smlouvy odstoupit, pokud je zjevné, že kupující uvedl v objednávce záměrně nesprávné informace. V případě, že kupující nakupuje zboží v rámci své podnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit kdykoli, i bez udání důvodu.

6.14. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit
i poskytnutý dárek.

  

7. Přeprava a dodání zboží

7.1. Zboží, které je skladem, bude kupujícímu doručeno zpravidla ve lhůtě do 10 pracovních dnů. V ostatních případech je doba dodání uvedena u jednotlivého zboží přímo v katalogu internetového obchodu.

Doba doručení zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu doručení a platby. Předpokládaná doba doručení zboží bude sdělena kupujícímu v potvrzení objednávky. Doba uvedená v těchto obchodních podmínkách je pouze orientační a může se lišit od skutečné doby dodání. V případě osobního odběru na provozovně kupujícího vždy o možnosti vyzvednutí zboží budeme informovat prostřednictvím e-mailu.

7.2. V objednávkovém formuláři může kupující zvolit způsob dodání zboží, a to:

 • 7.2.1 Osobní odběr na provozovně Nádražní 1701, 696 03 Dubňany

O připravení zboží k odběru budete vždy informováni e-mailem nebo telefonicky.

V případě platby v hotovosti nebo kartou na provozovně vám bude zboží předáno po zaplacení.

V případě platby podle odstavců 4.1.3. až 4.1.8. bude příprava zboží pro osobní odběr započata po obdržení platby.

 • 7.2.2. Doprava MAXIVA

Dodání je prováděno našimi vlastními vozidly na adresu místa dodání, uvedenou v objednávce.

Pro dodání zboží na místo určené kupujícím v objednávce je nutné, aby byla v místě zpevněná přístupová cesta, a není-li zboží z tohoto důvodu možné dodat, nese další náklady s dodáním spojené kupující.

Prodávající dodává zboží před dům, včetně jeho vyložení z auta v místě jeho zastavení, nezajišťuje odnos zboží do domu ani vynášku do patra. Vykládka zboží může vyžadovat asistenci kupujícího.

Kupující je povinen zajistit, aby v místě dodání zboží, tj. v místě zastavení vozidla, byl dostatek místa pro zaparkování a vyložení zboží. Kupující je také povinen zajistit dostatečný počet osob k vyložení a výnosu dodaného zboží.

Při převzetí zboží od našeho řidiče je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit řidiči. V případě shledání porušení obalu, svědčícího o neoprávněném porušení zásilky, nemusí kupující zásilku od řidiče převzít.

 • 7.2.3. Zaslání prostřednictvím přepravní služby DPD (Direct Parcel Distribution CZ)

Tímto způsobem lze zasílat pouze vybrané druhy zboží (především malé zásilky).

V případě, že konkrétní zboží lze zaslat prostřednictvím DPD, je kupujícímu nabídnuta tato možnost dodání v objednávkovém formuláři při volbě způsobu dodání zboží.

Podmínky dodání se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti Direct Parcel Distribution CZ s.r.o.

Při převzetí zboží od řidiče DPD je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit řidiči.

 • Případně jiným způsobem, který je možný zvolit ve webovém rozhraní (v košíku).

7.3. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

7.4. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7.5. Zboží je dodáváno pouze do České republiky.

7.6. V případě, že kupující zboží nepřevezme (odmítne převzít při doručení, nevyzvedne zásilku na výdejním místě nebo není přítomen na místě doručení v době předem dohodnutého dne a času doručení), je prodávající oprávněn vyžadovat zaplacení náhrady nákladů vynaložených na toto marné doručení, ve výši stanovené dále v tomto odstavci. Výše nákladů na toto marné doručení je stanovena paušálně ve výši 500 Kč za každé jedno doručení, a je splatné kupujícím prodávajícímu do 14 dnů od doručení e-mailu s platebními údaji pro zaplacení těchto nákladů.

7.7 Cena za dodání zboží se zobrazuje v průběhu nákupu v e-shopu podle zvoleného druhu dopravy, hmotnosti nebo rozměrů objednaného zboží, příp. specifického charakteru zboží. V průběhu objednávky je možné zvolit tyto možnosti dopravy za tyto ceny:

 • vyzvednutí na výdejním místě = zdarma
 • naše doprava:
  • hodnota objednávky 0-4.999Kč = doprava za 399Kč
  • hodnota objednávky 5.000-5.999Kč = doprava za 449Kč
  • hodnota objednávky 6.000-6.999Kč = doprava za 499Kč
  • hodnota objednávky 7.000-7.999Kč = doprava za 549Kč
  • hodnota objednávky 8.000-8.999Kč = doprava za 599Kč
  • hodnota objednávky 9.000-9.999Kč = doprava za 649Kč
  • hodnota objednávky nad 10.000Kč = doprava zdarma
 • DPD Pick-up – doprava na výdejní místo
  • hodnota objednávky 0-9.999Kč a zároveň hmotnost do 5kg = doprava za 119Kč
  • hodnota objednávky 0-9.999Kč a zároveň hmotnost 5-10kg = doprava za 149Kč
  • hodnota objednávky nad 10.000Kč a zároveň hmotnosti do 10 kg = doprava zdarma

Tento způsob dopravy je možný pouze při celkové hmotnosti zásilky do 10kg a u některých výrobků není možné jej použít vůbec (např. křehké zboží). Nad tuto hmotnost nebo v případě, že pro vybrané zboží není možné tento způsob dopravy použít (v e-shopu se nenabídne), je nutné zvolit jiný způsob dopravy.

 • DPD Private – dodání na adresu
  • hodnota objednávky 0-9.999Kč a zároveň hmotnost do 5kg = doprava za 169Kč
  • hodnota objednávky 0-9.999Kč a zároveň hmotnost 6-20kg = doprava za 199Kč
  • hodnota objednávky 0-9.999Kč a zároveň hmotnost 21-31kg = doprava za 199Kč
  • hodnota objednávky nad 10.000Kč a zároveň hmotnosti do 31kg = doprava zdarma

Tento způsob dopravy je možný pouze při celkové hmotnosti zásilky do 31kg a u některých výrobků není možné jej použít vůbec (např. křehké zboží).  Nad tuto hmotnost nebo v případě, že pro vybrané zboží není možné tento způsob dopravy použít (v e-shopu se nenabídne), je nutné zvolit jiný způsob dopravy.

 • Česká pošta - doporučený dopis; lze využít pouze pro zaslání dárkového poukazu, cena dopravy je 69Kč.

 

8. Skladování a montáž

8.1. Zboží se zpravidla dodává jako rozložené.

8.2. Prodávající neprovádí montáž a instalaci zboží.

8.3. Kupující uskladní zboží určené k montáži a instalaci, včetně všech potřebných dílů, v dobrém, nepoškozeném a kompletním stavu v takovém prostředí, aby nedošlo k jeho poškození (např. zvýšenou vlhkostí, nízkou teplotou apod.), a to až do doby montáže a instalace. Montáž a instalace zboží nechť je prováděna odborně kvalifikovanou osobou.

8.4. U zakoupeného zboží je přiložen návod k montáži a instalaci. Výjimkou jsou prvky s jednoduchou instalací, které jsou dodávány bez návodu k montáži a instalaci. Návody je možné také stáhnout na stránkách e-shopu v elektronické podobě u daného zboží v sekci „Návody“.

8.5. Kupující je povinen manipulovat se zakoupeným zbožím, skladovat je, smontovat, nainstalovat a používat tak, aby nedošlo k jeho poškození, ani k ohrožení majetku nebo zdraví.

8.6. Pokud je nutné zboží připevnit (např. ke zdi nebo k podlaze), je kupující povinen zajistit si toto připevnění vč. příslušného materiálu (např. hmoždinky a šrouby vhodné pro konkrétní druh zdiva apod.) na vlastní náklady, tento materiál není součástí balení.

8.7. Prodávající nenese zodpovědnost za to, pokud nebude možné zboží skutečně instalovat, upevnit či zavěsit v prostorách k tomu kupujícím určených (např. z důvodu nerovností podlahy nebo nevhodného materiálu stěn). Tuto odpovědnost nese kupující ke své tíži.

8.8. Prodávající neodpovídá za povinnosti kupujícího související s nákupem zboží (např. zakoupení dostatečného množství zboží, všech potřebných součástí k provedení montáže a instalace apod.).

8.9. Prodávající po dodání zboží dále nenese zodpovědnost za poškození zboží, způsobené kupujícím při jakékoliv manipulaci se zbožím, skladováním, montáží, instalací, používáním a nedodržením návodu k montáži, instalaci, obsluze, údržbě a čištění.

8.10. Likvidaci obalů a dalšího odpadu, vzniklého v souvislosti s dodáním, montáží a instalací zakoupeného zboží zajišťuje vždy kupující.

 

9. Práva z vadného plnění

9.1. Prodávající zaručuje, že v době přechodu nebezpečí škody na zboží podle čl. 4.11. obchodních podmínek je zboží bez vad, zejména pak, že zboží:

 • odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;
 • je vhodné k účelu, pro který ho požadujete a s nímž souhlasíme;
 • je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci;
 • je vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá;
 • množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem zboží téhož druhu, které můžete rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo označením;
 • je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat; a
 • odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, a to tak jak je uvedeno v těchto obchodních podmínkách a které byly kupujícímu poskytnuty před uzavřením smlouvy.

9.2. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

9.3. V případě, že bude mít zboží vadu, tedy zejména pokud nebude splněna některá z podmínek dle čl. 9.1., může kupující takovou vadu oznámit a uplatnit práva z vadného plnění (tedy zboží reklamovat) zasláním e-mailu či dopisu na adresu prodávajícího uvedenou u identifikačních údajů prodávajícího, případně osobně na adrese Nádražní 1701, 696 03 Dubňany. Pro reklamování zboží může kupující využít také vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, který je přílohou obchodních podmínek, případně online formulář na https://eshop.maxiva.cz/.  V uplatnění práva z vadného plnění je třeba zvolit, jak chce kupující vadu vyřešit, přičemž tuto volbu nemůže následně bez souhlasu prodávajícího změnit. Reklamaci vyřídí prodávající v souladu s kupujícím uplatněným právem z vadného plnění.

9.4. Má-li zboží vadu, má kupující následující práva:

 • na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady; nebo
 • dodáním chybějící části zboží; nebo
 • na odstranění vady opravou zboží,

ledaže by byl zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým způsobem nepřiměřeně nákladný, což se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího.

9.5. Prodávající je oprávněn odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady.

9.6. Dále má kupující právo na:

 • přiměřenou slevu z ceny; nebo
 • odstoupení od smlouvy,

jestliže:

 • odmítne prodávající vadu odstranit nebo ji neodstraní v souladu s právními předpisy;
 • se vada projeví opakovaně;
 • je vada podstatným porušením smlouvy; nebo
 • je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

9.7. Právo na odstoupení od smlouvy nenáleží kupujícímu v případě, je-li vada zboží nevýznamná.

9.8. V případě, že si vadu zboží způsobil kupující sám, práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží.

9.9. Vadou zboží není opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání.

9.10. Při uplatnění reklamace vystaví prodávající kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno:

 • datum, kdy byla reklamace uplatněna;
 • obsah reklamace;
 • jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje;
 • kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

9.11. Nedohodne-li se prodávající a kupující na delší lhůtě, do 30 dnů od obdržení reklamace prodávající odstraní vady a poskytne kupujícímu informaci o vyřízení reklamace na uvedené kontaktní údaje. Pokud tato lhůta marně uplyne, může kupující odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu.

9.12. O vyřízení reklamace bude prodávající informovat kupujícího e-mailem, kdy kupujícímu vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. Pokud je reklamace oprávněná, náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů. Tyto náklady je kupující povinen prokázat, např. účtenkami či potvrzeními o ceně za dopravu. V případě, že došlo k odstranění vady dodáním nového zboží, je povinností kupujícího prodávajícímu vrátit původní zboží, kdy náklady na toto vrácení však hradí prodávající.

9.13. V případě, že je kupující podnikatel, je jeho povinností oznámit a vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl zjistit, nejpozději však do tří dnů od převzetí zboží.

9.14. V případě, že je kupující spotřebitel, má právo uplatit práva z vadného plnění u vady, která se vyskytne u spotřebního zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží.

 

10. Další práva a povinnosti smluvních stran

10.1. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

10.2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

10.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

11. Ochrana osobních údajů

Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR). Svou informační povinnost prodávající vůči kupujícímu plní a více informací k tomuto zpracování najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů, které naleznete na https://eshop.maxiva.cz.

 

12. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

12.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení souvisejících se zbožím, službami nebo závodem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího, pokud v rámci objednávky zvolí, že chce odebírat newslettery.

12.2. Při prvním otevření webových stránek prodávajícího bude kupující vždy informován o používání cookies a má možnost se rozhodnout, zda svůj souhlas udělí či nikoliv. Kupující si také přímo ve svém zařízení může upravit nastavení webového prohlížeče pro webové stránky, kde může cookies omezit nebo zcela zablokovat. Všechny moderní prohlížeče mají ve výchozím nastavení cookies automaticky nastaveny jako aktivní, pokud nebylo zvoleno jinak. Jsou-li cookies v prohlížeči povoleny, považuje se to za udělení souhlasu s ukládáním cookies.

 

13. Doručování

13.1. Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména nahlášení reklamace nebo odstoupení od kupní smlouvy, se doručují zejména elektronickou poštou na příslušnou kontaktní adresu druhé strany (uvedenou v těchto obchodních podmínkách či na webové stránce v případě prodávajícího, v případě kupujícího pak uvedenou v objednávce či uživatelském účtu kupujícího).

13.2. Uplatnění práva z vadného plnění (nahlášení reklamace) nebo odstoupení od kupní smlouvy je možné odeslat také on-line na https://eshop.maxiva.cz/.

13.3. Smluvní strany mohou běžnou korespondenci také vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

 

14. Závěrečná ustanovení

14.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

14.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

14.3.Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafiky, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

14.4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

14.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

14.6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

14.7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

14.8. V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), nenese prodávající odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, kdy pak má prodávající i kupující právo od smlouvy odstoupit.

14.9. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, který naleznete na https://eshop.maxiva.cz a vzorový formulář pro podání reklamace, který naleznete na: https://eshop.maxiva.cz.

14.10. Kontaktní údaje prodávajícího:

 • adresa pro doručování Okna Macek a.s., Nádražní 1701, 696 03 Dubňany,
 • adresa elektronické pošty eshop@maxiva.cz, telefon 800 245 245, 518 307 515.

14.11. Kupující byl seznámen a souhlasí s obsahem těchto obchodních podmínek, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. srpna 2023.

 

V Dubňanech dne 27. července 2023

Libor Macek, člen představenstva