Prohlášení o ochraně osobních údajů

Při poskytování našich služeb a prodeji našich produktů nakládáme s některými vašimi osobními údaji.

V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, dále jen „Nařízení“) bychom vás proto rádi informovali o tom,

 • jaké osobní údaje shromažďujeme,
 • k jakým účelům je využíváme,
 • zda a komu je poskytujeme,
 • jaká práva máte v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů,
 • jakým způsobem tato práva u nás můžete uplatnit.

Prohlášení o ochraně osobních údajů v PDF si můžete stáhnout zde.

 

1. Naše kontaktní údaje v záležitostech ochrany osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost Okna Macek a.s., se sídlem Nádražní 1701, Dubňany, IČ: 26906724, zapsaná v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, odd.  B, vložka 6522. Společnost Okna Macek a.s. nemá pověřence pro ochranu osobních údajů.

Pokud budete mít ke zpracování osobních údajů naší společností jakékoliv dotazy nebo budete chtít uplatnit svá práva ohledně nakládání s osobními údaji, kontaktujte nás prosím písemně, a to buď elektronicky na e-mailové adrese: gdpr@oknamacek.cz, nebo poštou na adrese: Okna Macek a.s., Nádražní 1701, 696 03 Dubňany. 

 

2. Zpracovávané osobní údaje

Osobní údaje osob, které s námi uzavřely nebo mají v plánu uzavřít Smlouvu o dílo

V případě, že jste s námi uzavřeli Smlouvu o dílo nebo jste s naší společností v jednání, směřujícím k uzavření Smlouvy o dílo (např. požadujete zpracování cenové nabídky nebo zaměření, proběhlo zaměření nebo konzultace přímo u vás apod.), zpracováváme následující kategorie osobních údajů, které jste nám sdělili, příp. jsme je získali z veřejně přístupných rejstříků:

 • identifikační údaje (jméno a příjmení, datum narození, číslo OP, případně IČ, DIČ),
 • kontaktní údaje (adresa místa trvalého pobytu nebo místa podnikání, e-mailová adresa, telefon),
 • další údaje (místo plnění smlouvy, bankovní spojení, záznamy z insolvenčního rejstříku, živnostenského rejstříku, registru plátců DPH apod.).

Osobní údaje osob, které uskutečnily nákup výrobků uzavřením Kupní smlouvy

V případě, že jste nakoupili naše výrobky bez montáže nebo prostřednictvím e-shopu, tzn. že byla uzavřena kupní smlouva, zpracováváme následující kategorie osobních údajů, které jste nám sdělili, příp. jsme je získali z veřejně přístupných rejstříků:

 • identifikační údaje (jméno a příjmení, IČ, DIČ),
 • kontaktní údaje (adresa místa trvalého pobytu nebo místa podnikání, e-mailová adresa, telefon),
 • další údaje (místo dodání, bankovní spojení, záznamy z živnostenského rejstříku, z registru plátců DPH apod.).

Ostatní osobní údaje

V případě, že nám poskytnete osobní údaje k jinému účelu než k výše uvedeným (např. zaslání dotazu, který se netýká našich produktů nebo již uzavřené smlouvy, prostřednictvím formuláře na webu apod.), budou takto poskytnuté osobní údaje a jejich případné zpracování posuzovány individuálně. O jejich zpracování vás budeme informovat, v případě, že k jejich zpracování budeme potřebovat váš souhlas, požádáme vás o jeho udělení.

Osobní údaje zpracováváme v nezbytném rozsahu pro daný účel zpracování, bez sdělení výše uvedených osobních údajů však není možné uzavřít Smlouvu o dílo ani Kupní smlouvu.

 

3. Zdroje osobních údajů

Osobní údaje získáváme přímo od vás, pokud jste osobou, která s námi uzavřela smlouvu o dílo nebo kupní smlouvu nebo vedete jednání, směřující k uzavření některé z těchto smluv. Dalším zdrojem mohou být také veřejně přístupné rejstříky (např. insolvenční rejstřík, živnostenský rejstřík, registr plátců DPH a jiné). Společnost Okna Macek a.s. dále využívá osobní údaje, získané prostřednictvím třetích stran (poskytovatelé internetových služeb). Více o těchto zdrojích naleznete v bodě 5 tohoto Prohlášení.

 

4. Právní základ zpracování osobních údajů, způsob a účel zpracování

Vaše osobní údaje jsme oprávněni i bez vašeho souhlasu zpracovávat:

 • v rozsahu nezbytném pro uzavření smlouvy o dílo, vč. jednání, směřujícího k uzavření této smlouvy (poptávka, zaměření apod.) a plnění z ní vyplývajících (montáž, reklamace, servis apod.),
 • v rozsahu nezbytném pro uzavření kupní smlouvy (nákup výrobků bez montáže nebo prostřednictvím e-shopu) a plnění z něho vyplývajících (dodání, reklamace apod.),
 • v rozsahu nezbytném pro splnění povinnosti, kterou nám ukládají právní předpisy – např. vedení účetnictví v souladu se zákonem o účetnictví (Zákon č. 563/1991 Sb.), zákonem o dani z příjmů (Zákon č. 586/1992 Sb.), zákonem o dani z přidané hodnoty (Zákon č. 235/2004 Sb.,) a jiné,
 • ve veřejném zájmu a pro výkon veřejné moci – pro splnění naší povinnosti poskytnout informace Policii, soudům, úřadům apod.

V případě, že budeme zpracovávat údaje na základě vašeho souhlasu, bude účel zpracování uvedený v žádosti o udělení souhlasu společně s dalšími podmínkami zpracování. 

 

5. Zpracování osobních údajů při návštěvě webových stránek

Webové stránky patřící společnosti Okna Macek a.s. a online služby s nimi spojené využívají za účelem optimalizace služeb a úspory vašeho času tzv. cookies, což jsou malá množství dat, umožňující rozpoznání zařízení návštěvníka webu při opětovné návštěvě. Cookies si pamatují např. preferovaný jazyk, měnu, logovací e-mail, vyplněné formuláře nebo jiná drobná nastavení v klientské administraci.

Při prvním otevření našich webových stránek budete vždy o používání cookies informováni a máte možnost se rozhodnout, zda svůj souhlas udělíte či nikoliv. Můžete si také přímo upravit nastavení svého webového prohlížeče pro jednotlivé webové stránky, kde můžete cookies omezit nebo zcela zablokovat. Všechny moderní prohlížeče mají ve výchozím nastavení cookies automaticky nastaveny jako aktivní, pokud nebylo zvoleno jinak. Jsou-li cookies v prohlížeči povoleny, považuje se to za udělení souhlasu s ukládáním cookies.

Za účelem efektivního využívání internetové reklamy také využíváme cookies třetích stran. Ta jsou shromažďována anonymně a umožňují nám sledovat statistiky návštěvnosti našeho webu (jaké stránky jsou navštěvovány, kolik jste na nich strávili času, z které internetové stránky jste byli odkázáni na náš web, IP adresa, používaný internetový prohlížeč apod.). Soubory cookies však neshromažďují takové osobní údaje, podle kterých by bylo možné jasně identifikovat osobu uživatele.

Ochrana takto získaných osobních údajů je ošetřena v obchodních podmínkách nebo smlouvách, upravujících poskytování jednotlivých služeb. Jde zejména o tyto vydavatele:

 • GOOGLE AdWords (tracking, konverzní, remarketing), doba zpracování max. 180 dnů,
 • SEZNAM Sklik (tracking, konverzní, remarketing), doba zpracování max. 540 dnů,
 • GOOGLE Analytics (analytical, tracking), doba zpracování 26 měsíců,
 • YANDEX metrica (analytical, tracking), doba zpracování max. 540 dnů,
 • SMARTSUPP (analytical, tracking, chat), doba zpracování max. 540 dnů,
 • SHOPTET (analytical, eshop), doba zpracování max. 540 dnů.

 

6. Doba uložení osobních údajů

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu a archivujeme dle zákonných lhůt, které nám ukládají právní předpisy.

Osobní údaje, zpracovávané v rámci poskytnutí cenové nabídky, kdy zatím nedošlo k uzavření smlouvy, zpracováváme po dobu jednoho roku. Po této době jsou nabídky anonymizovány (dojde k výmazu všech osobních údajů) a k identifikaci slouží pouze číslo nabídky.

Osobní údaje, zpracovávané v souvislosti s uzavřením Smlouvy o dílo nebo Kupní smlouvy (u výrobků dodaných bez montáže nebo koupených prostřednictvím e-shopu) a jejím plněním, zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu, který nám umožňuje vaše osobní údaje zpracovávat, tzn. po dobu trvání záruční doby na výrobky a služby, dodané na základě Smlouvy o dílo nebo Kupní smlouvy.

Doba zpracování osobních údajů, získaných při návštěvách webu, je uvedena v odst. 5 tohoto prohlášení.

Po ztrátě zákonného důvodu provádíme výmaz příslušných osobních údajů nemáme-li jiný zákonný důvod k jejich zpracování nebo neudělíte-li nám svůj souhlas se zpracováním.

V případě, že zpracováváme osobní údaje na základě souhlasu, je doba uložení osobních údajů uvedena přímo v textu souhlasu, se kterým vás vždy předem seznámíme.

 

7. Komu poskytujeme vaše osobní údaje

Získané osobní údaje poskytujeme třetím osobám vždy pouze v nezbytně nutném rozsahu a pouze v souvislosti s uvedeným účelem zpracování. Při uzavření smlouvy a jejím plnění jsou to především naši dodavatelé v rámci dodávky materiálu a výrobků, dodavatelé služeb (zednické práce, dopravci, poskytovatelé poštovních a jiných služeb, apod.), dále např. daňový poradce, auditor, právník apod., se kterými máme uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů.

Osobní údaje získané prostřednictvím webových stránek jsou ukládány na serverech společností, uvedených v odst. 5 tohoto prohlášení.

Zpracovávané osobní údaje uchováváme po nezbytně nutnou dobu na našich vlastních serverech nebo v našich archivech, pro žádnou archivaci nevyužíváme služeb třetích osob.

 

8. Předávání osobních údajů do třetích zemí

Osobní údaje zpracováváme pouze v České republice, případně v členských státech EU. Do třetích zemí mimo EU osobní údaje nepředáváme.

 

9. Vaše práva v souvislosti se zpracování osobních údajů

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo získat od nás potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány. Pokud zpracovávány jsou, máte právo vyžádat si kopii těchto osobních údajů. Tyto kopie osobních údajů vám mohou být poskytnuty v běžně užívaném elektronickém formátu. 

Právo na opravu osobních údajů

Pokud se domníváte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo nás požádat o jejich opravu nebo doplnění.

Právo na výmaz

Máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali osobní údaje, které se vás týkají, avšak pouze je-li dán kterýkoliv z dále uvedených důvodů:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo zpracovávány,
 • odvolal/a jste vámi udělený souhlas, na základě kterého byly osobní údaje zpracovávány a současně neexistuje žádný další právní důvod zpracování (např. naše povinnost zpracovávat tyto údaje z důvodů, které nám ukládají právní předpisy),
 • vznesl/a jste námitky proti zpracování a vyšlo najevo, že na naší straně neexistují žádné dostatečné oprávněné zájmy, pro které bychom měli právo tyto osobní údaje zpracovávat,
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
 • osobní údaje musí být vymazány pro splnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje,
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb.

Naše společnost je následně povinna osobní údaje, které se vás týkají, skutečně vymazat. Existují však výjimky stanovené právními předpisy, o kterých vás budeme informovat v případě, že se některá z nich vztahuje i na vaše osobní údaje.   

Právo na omezení zpracování

Máte právo na omezení zpracování do doby dořešení těchto případů:

 • popíráte přesnost osobních údajů (v takovém případě doporučujeme spíše využít právo na jejich opravu),
 • zpracování osobních údajů je protiprávní, ale odmítáte výmaz takových osobních údajů,
 • pokud nás požádáte o zpracovávání vašich osobních údajů i poté, co nejsou potřebné k účelu, pro který jste nám je poskytli,
 • vznesli jste námitku proti zpracování, přičemž není zřejmé, zda náš oprávněný zájem převažuje nad vašimi oprávněnými zájmy.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, a to tehdy, pokud zpracováváme osobní údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení, tedy z důvodu našich oprávněných zájmů. Takto odůvodňujeme zpracování vašich osobních údajů např. pro reklamní účely.

Můžete vznést námitku proti zasílání obchodních sděleních a my vám je nadále zasílat nebudeme.

Právo na přenositelnost osobních údajů

Máte rovněž právo požádat nás o předání svých osobních údajů jinému subjektu, který vystupuje v roli tzv. správce osobních údajů, jestliže to však bude technicky proveditelné.

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

Pokud jste nám poskytli souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely, které takový souhlas vyžadují, máte právo kdykoliv tento souhlas odvolat.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme v rozporu s právními předpisy, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v tomto případě Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha.

 

10. Jak můžete uplatnit svá práva

Svá práva, týkající se osobních údajů, můžete uplatnit písemně, a to buď zasláním žádosti elektronicky na e-mailové adrese: gdpr@oknamacek.cz, poštou nebo osobním předáním na adrese Okna Macek a.s., Nádražní 1701, 696 03 Dubňany.  

Abychom chránili vaše osobní údaje a nedošlo ke sdělení informací neoprávněné osobě, jsme v případě pochybností oprávněni požádat vás o prokázání totožnosti.

Vaši žádost vyřídíme do 30 dnů, kdy v této lhůtě vám sdělíme požadované informace, budeme vás informovat o přijatých opatřeních nebo důvodech zamítnutí vaší žádosti. V případě, že vyřízení žádosti bude složité nebo z důvodu vysokého počtu žádostí nebudeme schopni lhůtu dodržet, uvedenou lhůtu můžeme prodloužit až o dva měsíce. O prodloužení a jeho důvodu vás budeme informovat v průběhu uvedené lhůty.

Pokud vaší žádosti nebo námitce nevyhovíme, jsme povinni uvést důvod. Pokud s naším rozhodnutím nebudete souhlasit, máte právo podat stížnost na způsob vyřízení vaší žádost či námitky u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha.

Informace o způsobu zpracování vašich osobních údajů, žádosti, podání a námitky jsme povinni poskytnout bezplatně. Jsme však oprávněni uložit přiměřený poplatek, zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo s učiněním požadovaných úkonů, pouze však v případě, kdy jde zjevně o žádost nedůvodnou nebo nepřiměřenou, zejména v případě opakovaných žádostí. V uvedených případech jsme oprávněni odmítnout žádosti vyhovět.

 

V Dubňanech dne 25. května 2018

Libor Macek, člen představenstva